I. Thành phần Ban Giám Hiệu

Họ và tên: Phạm Thị Minh Tuyến

Chức vụ: Hiệu Trưởng

Học hàm, học vị: Thạc Sĩ

Họ và tên: Nguyễn Văn Thư

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

Học hàm, học vị: Cử nhân

II. Các ban ngành

Họ và tên:

Chức vụ:

Học hàm, học vị:

Họ và tên:

Chức vụ:

Học hàm, học vị:

Họ và tên:

Chức vụ:

Học hàm, học vị:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.