I. Thành phần Ban Giám Hiệu

Họ và tên: Phạm Thị Minh Tuyến

Chức vụ: Hiệu Trưởng

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

Họ và tên: Nguyễn Văn Thư

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

Học hàm, học vị: Cử nhân

II. Các ban ngành

1. Công đoàn

Họ và tên:

Chức vụ:

Học hàm, học vị:

Họ và tên:

Chức vụ:

Học hàm, học vị:

Họ và tên:

Chức vụ:

Học hàm, học vị:

2. Đoàn