Công khai điều chỉnh dự toán ngân sách 2023 (ngày 24 tháng 3 năm 2023)