Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách (ngày 28 tháng 12) năm 2022 của Trường THPT Tây Sơn