Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách (ngày 12 tháng 01) năm 2023 của Trường THPT Tây Sơn